1. Definities

 1. Boks Juristen: eenmanszaak van mevrouw mr. M.L. Boks gevestigd te Voorburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Boks Jurist met KvK nummer: 81756879
 2. Cliënt/Cliënten: de contractspartij van Boks Juristen.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Boks Juristen.
 4. Jurist: de behandelaar van het dossier.
 5. Honorarium: de financiële vergoeding welke Boks Juristen voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, een en ander exclusief verschotten en BTW.
 6. Verschotten: de kosten die door Boks Juristen worden gemaakt in het belang van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten, leges- en reiskosten.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen tussen Boks Juristen en de Cliënt, tenzij voorafgaand aan de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

3. Overeenkomst

 1. Wanneer een Cliënt aan Boks Juristen een opdracht geeft teneinde de belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen Cliënt en Boks Juristen pas tot stand nadat Boks Juristen deze opdracht heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en art 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 2. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Boks Juristen.
 3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. De Cliënt staat ervoor in aan de jurist de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking te stellen.
 5. De Jurist voert de opdracht uit met zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht.
 6. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in maar een inspanningsverbintenis; de Jurist kan dus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.
 7. Boks Juristen is gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen voor rekening en risico van de Cliënt. Daarbij is Boks Juristen niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze ingeschakelde derden.
 8. Bij het verstrekken van de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden kan door Boks Juristen worden gevraagd een kopie van een geldig legitimatiebewijs af te geven.

4. Honorarium

 1. Boks Juristen brengt aan Cliënt vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht een honorarium in rekening, te vermeerderen met verschotten en verschuldigde btw. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Middels een door Boks Juristen te verstrekken factuur dient betaling plaats te vinden.
 2. Als Honorarium hanteert Boks Juristen een uurtarief exclusief btw.
 3. Verschotten zullen worden doorberekend aan de hand van de daadwerkelijk door Boks Juristen ontvangen nota/factuur. Voor reiskosten die ten behoeve van cliënt worden gemaakt, zullen aan de hand van een door Boks Juristen op te geven redelijk tarief worden doorbelast.
 4. Boks Juristen behoudt zich het recht voor om het met de Cliënt overeengekomen honorarium elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het algemene prijspeil redelijke percentage.
 5. Door Boks Juristen zullen verrichten werkzaamheden maandelijks in rekening worden gebracht.
 6. Bij aanvang van de werkzaamheden is Boks Juristen gerechtigd een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 7. Betaling van de factuur dient binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, zonder dat de cliënt gerechtigd is enige korting, inhouding en/of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.
 8. Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft Boks Juristen het recht, zonder nadere aankondiging haar werkzaamheden met de Cliënt in het kader van de verleende opdracht op te schorten. Opschorting van de werkzaamheden laat onverlet dat de Cliënt gehouden is tot betaling over te gaan van de nog op dat moment openstaande facturen, alsmede nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. Boks Juristen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van de cliënt en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden.
 9. Indien Boks Juristen genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen jegens Cliënt die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met deze invordering voor rekening van de Cliënt.

5. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Boks Juristen voor schade jegens Cliënten en derden is beperkt tot het bedrag waarop het in het betreffende geval uit hoofde van de door Boks Juristen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorafgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Boks Juristen of bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid dan ook) beperkt tot het door de cliënt betaalde honorarium, e.e.a. met een maximum van € 10.000,-.
 3. Boks Juristen is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden.

6. Archivering en bewaartermijn

 1. Dossiers zullen gedurende zeven jaren worden bewaard. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Boks Juristen voor het laatste inhoudelijke werkzaamheden in de zaak zijn verricht.
 2. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Boks Juristen zal de kosten van het toezenden van de stukken in rekening brengen bij de cliënt.
 3. Voor de uitvoering van de door Cliënt verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, e.e.a. in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Boks Juristen zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechtelijke uitspraak, arbitrale uitspraak of een bindend advies.

7. Klachten

Als de Cliënt een klacht heeft over het werk van de jurist of over de declaraties van de jurist, dan dient de cliënt deze klacht schriftelijk voor te leggen aan de jurist. Deze zal zorgvuldig worden behandeld.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst van opdracht tussen Boks Juristen en de cliënt is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verband houdend met de opdracht bedoeld onder lid a worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.