Boks Juristen streeft ernaar dat de privacy van eenieder die haar website bezoekt wordt gerespecteerd. Met verkregen persoonsgegevens zal het kantoor dan ook zorgvuldig omgaan.

Gebruik en bewaren gegevens

Als u geïnteresseerd bent in de rechtsbijstand van Boks Juristen, vragen wij (onder andere) om uw naam, e-mailadres en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens alleen om u informatie over onze dienstverlening te verschaffen. Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt, worden deze gegevens opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Waarom

Boks Juristen verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Het kantoor verwerkt daarnaast onder andere titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, bankrekeningnummer, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het ook op haar dienstverlening.
  • Indien het juristenkantoor daartoe wettelijk verplicht is.

Boks juristen verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons kenbaar maakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van haar cliënten of wederpartijen, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Hoe lang?

Boks Juristen zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van gegevens

Boks Juristen verkoopt of verstrekt uw gegevens niet aan derden. Wij zullen uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het kader van een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen. Ook kunnen gegevens worden gedeeld met door Boks Juristen ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG, sluit het kantoor een schriftelijke verwerkingsovereenkomst. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een bewerkingsovereenkomst waarin eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Links

De website van Boks Juristen kan links naar andere websites en diensten bevatten. Boks Juristen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen. 

Inzien en aanpassen

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons kantoor verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om het kantoor te verzoeken d de gegevens te wissen. Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor intrekking daarvan.

Beveiliging

Boks Juristen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings-) maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Boks Juristen maakt geen gebruik van cookies. 

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het echt voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling om deze verklaring geregeld/periodiek te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Boks Juristen via telefoon: 06 213 877 15 of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.