Het blijft in de praktijk een lastig onderwerp, situatieve arbeidsongeschiktheid. In beginsel blijft overeind dat wanneer er geen arbeid wordt verricht er ook geen recht bestaat op loon. Daarop is de uitzondering van toepassing wanneer iemand arbeidsongeschikt (door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap) is (artikel 7:629 BW).

Wanneer iemand door ziekte is uitgevallen komt het in de praktijk maar al te vaak voor dat er een conflict ontstaat tussen werkgever en werknemer. Dit kan komen door bijvoorbeeld een andere interpretatie van het advies van de bedrijfsarts of door een gebrek aan wederzijds vertrouwen. Zolang er een medische oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is, zal het advies van de bedrijfsarts naar alle waarschijnlijkheid zijn dat een werknemer volledig arbeidsongeschikt is. Een belangrijke side-note hierbij is dat de wet enkel arbeidsongeschikt en niet arbeidsongeschikt kent, in percentage wordt door de wetgever dus niet gerekend.

Het wordt pas ingewikkelder als de bedrijfsarts constateert dat er geen sprake (meer) is van een medische oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, maar er nog wel steeds sprake is van een conflict tussen beiden. In de volksmond wordt er dan gesproken over een situatieve arbeidsongeschiktheid, maar dit is eigenlijk geen juiste omschrijving. Een conflict is namelijk, vanuit juridisch oogpunt, geen arbeidsongeschiktheid.

Er is lange tijd discussie geweest over deze situatie en dan met name over de vraag of in deze situatie recht op loon blijft bestaan, ook als er dus niet wordt gewerkt. Artikel 7:628 BW geeft hier echter een antwoord op. In dit artikel gaat het om de situatie waarbij geen arbeid wordt verricht, maar wel recht op loon blijft bestaan. De Hoge Raad heeft dit eveneens nader omschreven en de criteria voor het recht op loon zonder dat er arbeid wordt verricht nader geduid.

Bij een conflictsituatie waarbij geen arbeid wordt verricht door de werknemer bestaat er slechts recht op loon indien:

  1. de arbeidsomstandigheden zodanig zijn dat redelijkerwijs niet van de werknemer kan worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden hervat;
  2. er sprake is van een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever komt;
  3. de werknemer alle medewerking verleent aan inspanningen, die er op gericht zijn de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid weg te nemen.

Er moet zijn voldaan aan alle criteria wil de werknemer aanspraak maken op loon in een conflictsituatie zolang er geen arbeid wordt verricht.

In de praktijk zie je echter wel vaak gebeuren dat werkgevers in een conflictsituatie toch het loon doorbetalen, om de situatie in ieder geval niet erger te maken, maar strikt genomen is dat in veel van die situaties helemaal niet nodig.

Verstandig is om bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer en helemaal bij een conflictsituatie altijd advies in te winnen bij een jurist, op die manier kan je als werkgever voorkomen dat je opgezadeld wordt met onnodig hoge (loon)kosten.

Ook als werknemer in een dergelijke situatie is juridisch advies zeker wenselijk. Op die manier kan je er wellicht gezamenlijk voor zorgen dat het conflict spoedig wordt opgelost en je niet zonder inkomen komt te zitten.

Speelt een dergelijke situatie op dit moment? Neem dan contact op met Boks Juristen.